BLUE ZONE


In August 1938, the SS launched a concentration camp in the vicinity of Mauthausen in Austria. Over time, a network of about 100 sub-camps and external commandos, of the highest and severest category in the Third Reich, was built around the concentration camp. Gusen, operating since early 1940, was the first and the biggest subsidiary camp of Mauthausen, by many Germans called "the extermination camp for the Polish Intelligentsia." By 1945, 190 000 men and women from various countries ; Poles, citizens of the USSR, Hungary, France, Spain, were dropped to KL Mauthausen Gusen. The awaited liberation of the camp came on the 5th of May 1945, when the US Army soldiers reached the camp. In contrast to Mauthausen, which was declared a memorial site in 1949, the group of sub-camps Gusen met with complete destruction. Despite a petition sent by the University of Warsaw's Association of Students and Alumni of the Institute of Archaeology, which described the need to protects the traces of the crimes committed at Mauthausen, Austrian government have done a lot to erase the traces of the former camps' existence.
Blue Zone is a series of cyanotypes showing the remains of the concentration camps Gusen. Due to privatization of the land, there appear family houses on the place of the barracks and gas chambers of the former camp. Prussian Blue, the synthetic pigment that gives cyanotypes their distinctive hue, is a chemical by-product of hydrogen cyanide of "prussic acid" which was used in Nazi German concentration camps during World War II to kill en masse as part of their genocide program. These blueprints work as a reminder of the crimes committed in Mauthausen and create a bridge with the present and subsequent denial of their existence by the ones who eagerly work on the past to be forgotten.


Edition of 30 copies (each includes original cyanotype print) SOLD OUT


W sierpniu 1938 r. SS uruchomiło obóz koncentracyjny w pobliżu Mauthausen w Austrii. Z biegiem czasu wokół obozu koncentracyjnego zbudowano sieć około 100 podobozów i komand zewnętrznych, najsurowszej kategorii III Rzeszy. Działający od początku 1940 r. Gusen był pierwszym i największym obozem pomocniczym Mauthausen, nazywanym przez wielu Niemców „obozem zagłady polskiej inteligencji”. Do 1945 roku 190 000 mężczyzn i kobiet z różnych krajów; Polaków, obywateli ZSRR, Węgier, Francji, Hiszpanii przetransportowano do KL Mauthausen Gusen. Oczekiwane wyzwolenie obozu nastąpiło 5 maja 1945 r., kiedy do obozu dotarli żołnierze armii amerykańskiej. W przeciwieństwie do Mauthausen, które zostało uznane za miejsce pamięci w 1949 r. grupa podobozów Gusen spotkała się z całkowitym zniszczeniem. Pomimo petycji złożonej przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu Archeologii UW, w której wskazano na potrzebę ochrony śladów zbrodni popełnionych w Mauthausen, rząd austriacki zrobił wiele, aby zatrzeć ślady po byłych obozach.

Blue Zone to seria cyjanotypów przedstawiających pozostałości po obozach koncentracyjnych Gusen. W związku z prywatyzacją terenu na miejscu baraków i komór gazowych byłego obozu pojawiają się domy rodzinne. Błękit pruski, syntetyczny pigment, który nadaje cyjanotypiom charakterystyczny odcień, jest chemicznym produktem ubocznym cyjanowodoru „kwasu pruskiego”, który był używany w nazistowskich niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej do masowej zagłady. Te niebieskie domy przypominają o zbrodniach popełnionych w Mauthausen i tworzą most pomiędzy teraźniejszością i późniejszym zaprzeczaniem ich istnienia.

Edycja 30 egzemplarzy (każda zawiera oryginalną ręcznie drukowaną cyjanotypię) WYPRZEDANA