NEIGHBOURS


WORK IN PROGRESS

“Neighbours” examines the identity building process of Belarusian community in Poland. With regards to the recent elections in Belarus and the subsequent wave of protests, the questions of what is the notion of the neighbour and what is the border between Poland and Belarus, which historically was dividing villages and families, came to the surface again. The work combines narratives of Belarusians in two regions : Podlasie, where they have been based for hundreds of years and contributed to the development of cultural heritage and Warsaw, location which is becoming more and more popular due to economic or political migration. By documenting the communities through photographs and interviews “Neighbours” is trying to find a middle ground for a mutual cultural consciousness and a subsequent support in the times political upheaval and rising discrimination of minorities.


„Sąsiedzi” to opowieść o budowaniu tożsamości społeczności Białorusinów w Polsce. W związku z ostatnimi wyborami na Białorusi i postępującą falą protestów, ponownie pojawiły się pytania o to, czym jest sąsiedztwo i czym jest granica między Polską a Białorusią, która historycznie dzieliła wsie i rodziny. Praca łączy narracje Białorusinów z dwóch regionów: Podlasia, zamieszkałego przez Białorusinów od setek lat, gdzie przyczynili się do rozwoju dziedzictwa kulturowego, oraz Warszawy, która jest coraz bardziej popularna ze względu na migracje zarobkowe lub polityczne. Dokumentując społeczności poprzez zdjęcia i wywiady, projekt„Sąsiedzi” próbuje znaleźć wspólny środek dla świadomości kulturowej i wynikającego z niej wsparcia w czasach politycznych wstrząsów i narastającej dyskryminacji mniejszości.